Historisch overzicht

Geffen, in de 16e eeuw Ghiffen geheten en oudtijds Gheneffen, is waarschijnlijk afgeleid van “gen”+ “effa”, wat betekent: “aan de waterkant”.

Geffen mag terecht trots zijn op haar imposante Gotische kerk met haar in circa 1450 gebouwde toren. In de loop der eeuwen is dit kerkgebouw meermalen geteisterd door brand en hoog water. Bij een verraderlijke inval van Karel van Gelder in 1497 werd een gedeelte van Geffen in brand gestoken. Hierbij werd ook het kerkgebouw aanzienlijk door de brand verwoest. 

In 1512 kraaide de rode haan wederom en opnieuw waren de verwoestingen groot. Einde 16e eeuw was er zodanig brand, dat slechts de naakte muren overbleven; alsdus blijkt uit een verzoekschrift der katholieken van 7 mei 1597 aan de toenmalige bisschop Masius. Men herstelde de kerk zo goed mogelijk en dekte ze aanvankelijk met stro.

In 1622 werd er een leien dak opgelegd en was het gebouw weer hersteld.

In 1648 namen de protestanten bezit van het kerkgebouw. Tijdens hun beheer - in 1757 - werd het gebouw ernstig beschadigd door het hoge water. Anderhalve eeuw hebben de parochianen van Geffen hun kerk moeten missen: in deze periode was hun de uitoefening van de godsdienst verboden. Zij namen daarom hun toevlucht tot de pastoor van Schaijk in het vrije land van Ravenstein. Ondertussen wist een pater uit het klooster van Megen - Johannes van der Heijden - zich in het geheim in Geffen te vestigen, ten einde aan de gelovigen de H.H. Sacramenten toe te dienen. Dit deed hij tot 1693.

Na de inval der Fransen in 1672 werd er in Geffen een nietige schuilkerk toegestaan. De naam Papendijk duidt er op, dat de katholieken daar in de buurt een onderkomen hadden gevonden, in feite enigszins richting Nuland.

Artikel uit Auw Neijts

In 1801 kreeg de katholieken gemeenschap haar eigen parochiekerk weer terug. In het jaar 1892 werd het gebouw vergroot door aanbouw van van een nieuw dwarspand en het huidige priesterkoor.De doopkapel werd aangebouwd in 1937 bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor van de Kamp.

In oktober 1944 werd een poging ondernomen de toren met explosieven op te blazen, wat gelukkig niet lukte. Het dak met de gewelven van de rechterzijbeuk en een gedeelte van de trappentoren werd wel vernield. De open ruimte werd aanvankelijk met stro gedicht. Bij deze ramp werd ook het orgel totaal vernield. Met kerstmis 1944 luidde wederom de grote klok - door de Duitsers in januari 1943 gevorderd en met hulp der Canadezen weer uit Tilburg teruggehaald.

Met Pasen 1948 was de kerk weer hersteld, alleen het gewelf van de vernielde zijbeuk bleef wit. Er werd in het portaal een gedachtenisraam geplaatst als herinnering aan de bevrijding. In 1949 werd een nieuw orgel geplaatst.

In 1965 vond de grote restauratie plaats, tevens bedoeld om de kerk geschikt te maken voor de vernieuwde liturgie. Bij deze restauratie is het priesterkoor uitgebreid. Het offeraltaat, met panelen van de preekstoel, voorstellend de vier evangelisten en de zware omlijsting - afkomstig uit de vroegere zijaltaren - is centraal gesteld. De vloer werd vernieuwd met passende tegels, deels afkomstig uit andere oude kerken. De mooie oude banken werden ingeruild voor 450 stoelen, maar steeds meer groeide de overtuiging dat deze niet pasten in onze aloude kerk.

In 1977 zijn de huidige banken geplaatst, afkomstig uit de Muntelkerk te ’s-Hertogenbosch, terwijl van de prachtige oude banken nog iets bewaard is gebleven: de preekstoel en de priesterbank.

In 1978 werden twee koperen kroonluchters gehangen, terwijl ook het Vlaamse terracotta Madonnabeeld werd gerestaureerd. Om dit prachtig religieus monument voor ons en het nageslacht te behouden, werd vaak een beroep gedaan op de goedgeefsheid van de parochie en nooit tevergeefs. Onder grote belangstelling kreeg in 1980 de grote luidklok gezelschap van twee andere klokken, bijeengebracht door een spontane actie in de Geffense gemeenschap. Het zijn deze klokken die ons telkens oproepen om samen te komen, in goede en kwade dagen. Als een Geffenaar deze klokken hoort, mag hij denken aan een spreuk gegoten in het brons van één van de klokken: “Bij lief en leed zal ik luiden om de mensen die mij bij elkaar brachten

bijeen te houden.In de hoop op Gods zegen.”

In 1981 werd een groot kruisbeeld geplaatst in het kerkportaal. 

In 1982 kreeg het beeld van de H. Maria Magdalena, aan wie de parochie is toegewijd, eveneens een plaats in het kerkportaal.

De voorheen genoemde panelen in het offeraltaar, voorstellende de vier evangelisten, zijn in het jaar 1983 vervangen door drie reliëfs van wit marmer, afkomstig uit de kerk van het H. Hart (noordhoek) Tilburg.

In datzelfde jaar krijgen de vier evangelisten een plaats in het ingangsportaal onder de toren.

Het angelustorentje midden op de viering der kerk, wordt voorzien van een handbediend angelusklokje, afkomstig van de H. Hart te Boxtel.

In 1984 kocht men een prachtige eikenhouten preekstoel uit de Muntelkerk te  ’s-Hertogenbosch. Het houten beeld, voorstellende de H. Antonius Abt (rechtsvoor in de kerk, daar waar vroeger het zij-altaar stond met daarboven de beschildering van de H. Antonius Abt) is in bruikleen gekregen van de de parochie H. Lambertus te Rosmalen in 1986. Door middel van een staalconstructie wordt in 1988 het offeraltaar in zijn geheel verplaatsbaar gemaakt.

1991 was een jaar waarin veel activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Het oude harmonium, afkomstig uit de kapel van het Oude Klooster, werd in het torenmuseum “De Peperbus” geplaatst, dat op 14 september op de zolder om de kerktoren werd geopend.

Vanaf Kerstmis van dat jaar kunnen de bewoners van de aanleunwoningen en de bewoners van huize “De Heegt” d.m.v. een videocamera - die op de preekstoel werd aangebracht - diensten vanuit de kerk op televisie volgen.De kapel in Het Oude Klooster werd gerestaureerd en op het dak werd een angelusklokje geplaatst met daarin het oude klokje, afkomstig uit het in het 1975 afgebroken torentje.

Op 17 januari 1992 wordt het parochiecentrum op de eerste verdieping van Het Oude Klooster in gebruik genomen.

In 1992 is ook de eerste fase begonnen met de restauratie van het kerkgebouw; het dak van de grote toren, het traptorentje en het angelustorentje werden voorzien van nieuwe natuur-leien; de wijzerplaten en de wijzers werden van nieuw bladgoud voorzien en ondergebracht in nieuwe dakkapellen; het metselwerk van de torenmuren werd, daar waar nodig, gerestaureerd en de voor- en rechterzijgevel van de toren opnieuw gevoegd.

Op het kerkhof werd een Colombarium gebouwd met ruimte voor 12 urnen voor de R.K. Begraafplaats en nog eens 12 urnen voor de Openbare Begraafplaats.

In 1993 werden de kerk en de toren prachtig in het licht gezet.

In 1994 werd het kerkhof uitgebreid en de voetpaden verbeterd. Ook werd in dat jaar de voortuin van de pastorie gheel veranderd.

In 1995 werd het interieur van de pastorie teruggebracht in de oude tinten met een schitterende plafondafwerking.

In 1996 is men begonnen met de restauratie van enkele gebrandschilderde ramen.

In 1998 werd het schilderij Johannes Evangelist - door de Bossche kunstenaar Gerrit Schimmelpenninck zo rond 1810 geschilderd - gerestaureerd door Michel van de Laar, medewerker van het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Op 4 oktober 1998 werd een nieuw gebrandschilderd glas-in-lood raam geplaatst in onze kerk, ontworpen en vervaardigd door Huub H.J. Kurvers uit Deventer in het atelier GBB te Tilburg. Een cadeau van Geffen voor Geffen in het kader van het 700-jarig bestaan van ons dorp.

In het raam vindt u de afbeelding van het wapen van Geffen, Sint Trudo, onze vroegere kerkpatroon - de draak van ongeloof vertrappend - Maria Magdalena, de huidige parochiepatrones, de Geffen 700-vlag en de Nederlandse vlag, alsmede het Geffen 700-logo en de tekst: “Geffen, zeven eeuwen bruisend in broederschap”.

Op 19 december 2004 starten de sponsoractiviteiten van een grootse restauratie van de kerk/pastorie door bouwbedrijf H. van Dinther in drie fasen: buitenwerk kerkgebouw, binnenwerk kerkgebouw en pastorie.

Op 15 juni 2005 is fase 1 afgerond.

Daarna wordt het een tijd stil, want er worden geen subsidies door het Rijk verstrekt.Op 5 december 2008 wordt bekend gemaakt dat de Provincie Brabant voor het behoud van de monumentale Geffense kerk een subsidie van € 703.172,00 beschikbaar stelt, zodat de tweede fase van de restauratie kan aanvangen.

Op 18 maart 2009 was de officiële start van de restauratie van het binnenschilderwerk van de kerk door PZ Schilders te Nijmegen en stucwerk door NAS afbouw Geffen.

Op 15 juni 2010 wordt de restauratie van het binnenschilderwerk opgeleverd. Pastoor Ouwens (per 1 april 2010 waarnemend pastoor geworden voor onze parochie) tekent hiervoor de papieren. Onze kerk ziet er weer prachtig uit van binnen. 

De kruiswegstaties wachten nog op een resatuaratiebeurt, maar daarvoor hebben we nog geen middelen. 

Eén kruiswegstatie is schoongemaakt, geschilderd en gerepareerd als voorbeeld hoe het worden moet.Op 12 september 2010 (Monumentendag) wordt de restauratie van de H.Maria Magdalenakerk officieel afgesloten. De restauratiewerken van de buiten- en binnenkant van de kerk zijn voltooid. Om 09.30 uur is er een feestelijke H.Mis waarin de celebranten pastoor Ouwens en onze oud-pastoors H. van Doorn en L. Spijkers voorgaan. De gedeputeerde Brigitte van Haaften en een delegatie van de provincie Noord-Brabant brengen een bezoek aan onze kerk en als cadeau ontvangen we een Tag met een speciale code, die op het kerkgebouw kan worden aangebracht. Middels deze code kan men informatie over het kerkgebouw oproepen op een mobiele telefoon. Het stenen Maria Magdalenabeeld wordt verplaatst naar buiten: het staat nu rechts naast het kerkgebouw.

Op 1 oktober 2012 is er een inbraak geweest in de kerk. Zeer triest, gelukkig zijn er geen mensen bij betrokken geweest. Er zijn in totaal 14 kandelaren meegenomen van de diverse altaren en de credens. Daarnaast is de koperen deksel van de doopvont gestolen en roeden van de matten op het priesterkoor.

Op 21 januari 2014 is er een nieuwe doopvont in de doopkapel geplaatst. De oude staat in het portaal en doet dienst als wijwatervat. De nieuwe doopvont is afkomstig uit Tilburg van de O.L. Vrouw van de Rozenkranskerk, oftewel in de volksmond de Hasseltse kerk genoemd, die in 1998 werd gesloten. De doopvont werd eens door de parochianen geschonken vanwege een zilveren priesterfeest en is uitgevoerd in kalk- en hardsteen. Jan Pijnenburg uit Tilburg kocht hem om hem van de sloop te redden, want hij was er zelf in gedoopt. Omdat de doopvont in onze kerk weer een nieuwe bestemming krijgt, wilde Jan hem aan onze parochie schenken. Onze dank daarvoor! Vervolgens waren Jan-Hein Stadhouders en zijn zoon David, samen met Rien van Wanrooij en Frans Rovers, bereid om het vervoer en plaatsing voor hun rekening te nemen. De Geffense Kunstkring zal de doopvont schoonmaken. Hartelijk dank voor deze kosteloze bereidwilligheid.RESTAURATIE ANGELUSTORENTJE in januari 2014

Het Vieringtorentje oftewel het Angelustorentje is gerestaureerd, er zijn nieuwe leien aangebracht, De klokkenstoel is gerepareerd en van verf voorzien en de bol, waar het kruis op staat is voorzien van bladgoud. Alles is opnieuw in het lood gezet. Pastoor Van Dijk klom in de werklift om het torentje in te zegenen.Men is gestart met de laatste werkzaamheden aan het noordwesterzijde deel van het hoge dak (zijde grote kerkhof), kruisbeuk. Dit zal, als het weer meezit, over enkele weken gereed zijn. Klik hier voor meer foto’s op deze website onder “Foto’s"Ten tijde van de paaswake op 19 april 2014 is er een inbraak gepleegd in de pastorie, waarbij enkele persoonlijke spullen van de pastoor zijn meegenomen.

BEVRIJDINGSRAAM GERESTAUREERD
Vanaf december 2015 is er hard gewerkt aan de restauratie van het raam in de toren van de Geffense kerk (boven de ingang van de grote deur).
Bij de gevechten in de herfst van 1944 was de kerk, alsook dit raam zwaar beschadigd geraakt. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuw raam geschonken door de Geffense bevolking, ter herinnering aan de bevrijding van ons dorp.
Restauratie was nu hard nodig. Heemkundewerkgroep 'Vladerack' heeft het initiatief genomen  om de benodigde gelden bijeen te brengen.
We zijn alle gulle gevers zeer dankbaar>
De breuken in het glas en de verdwenen fragmenten, zijn evenals de stijlen en montanten hersteld en het raam is aan de buitenzijde voorzien van gelaagd glas. Het lood is vervangen en de ijzeren brugstaven, die door verroesting sterk bijdroegen tot de glasschade, zijn vervangen door duurzaam koper.
Op zondag 5 juni 2016 is het raam feestelijk ingezegend door pastoor D. van Dijk.

ZILVEREN JUBILEUM TORENMUSEUM
Op zondag 13 november 2016 hebben we het 25-jarig jubileum gevierd van het Torenmuseum 'De Peperbus'.
Na de H.Mis werd in de kerk een prachtige tentoonstelling geopend van religieuze voorwerpen, liturgische kleding, documenten, archiefboeken en foto's en werden fotopresentaties gedraaid. We mochten veel bezoekers welkom heten.
Bijzonder was, dat Henk Steenbergen - een van de organisatoren van het eerste uur - ondanks ziekte, nog aanwezig kon zijn.
Henk is op 19 november 2016 overleden.

Geffen, 3 februari 2018 –  Belangrijk bezoek op zaterdag voor de H.Maria Magdalenakerk in Geffen.  Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant  kwam met een delegatie langs, met goed nieuws: de kerk  ontvangt een subsidie van 237.190 euro voor restauratie en instandhouding.