Restauratiecommissie

Welkom op de restauratie pagina van de Parochie.

Voor actualiteiten klikt u hier

Onderstaand vindt u een aantal links naar foto’s van de verschillende fases van de restauraties zoals die de afgelopen tien jaar hebben plaats gevonden..

Klik hier voor de foto's

Het bank rekening nummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100 % voor het prachtige  rijks monument worden ingezet  is : 
NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van : Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Mocht u meer informatie willen over de restauratie projecten dan kunt u altijd contact opnemen met 

Harry Peters, voorzitter restauratie commissie  06 53 13 05 85 

Machtiging om vijf jaar lang met een vast bedrag fiscaal voordelig te schenken met een notariële akte: 

Klik hier voor het formulier

Machtiging om eenmalig of meerjarig een bedrag van uw rekening af te schrijven zonder notariële akte

Klik hier voor het formulier


Foto‘s van fase1 (deze volgen nog)

Terug naar fase 2. Hiervoor is in 2005 een rapport polychrome binnenschilderingen gemaakt en zijn de eerste aanvragen gaan lopen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. Heden heet dit nu Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, deze heet vanaf 11 mei 2009 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier werd het te subsidiëren bedrag vastgesteld, maar helaas was er geen geld. Dit heeft dus niet het resultaat opgeleverd dat wij als bestuur en restauratiecommissie voor ogen hadden.Gelukkig werd onze aanvraag bij de provincie Noord-Brabant wel gehonoreerd en konden wij aan de slag.Ondertussen had de restauratie commissie ook niet stil gezeten met de fondswerving bij de ondernemers van Geffen en na diverse donaties en bijdragen staat de meterstand nu op € 335.000,00.  Eerst nadat er bouwvergunning was verleend - inschrijving en gunning van het werk - een planning - bouwplaatsinrichting - diverse aansluitingen - afspraken betreffende doorgang van diensten o.a weekendvieringen, uitvaarten, huwelijken - en de startdatum was vastgesteld, kon er na carnaval (februari 2009) met het plaatsen van de steiger in het middenschip worden gestart.Eerst wil ik U al een antwoord vooraf geven op de tot nu toe meest gestelde vraag: wordt het gehele polychrome overgeschilderd ? - NEE - 

Hier een korte samenvatting van werkzaamheden: 

- verwijderen van oppervlakte vuil
- verbeteren van constructie om scheurvorming te verminderen
- opheffen c.q. verbeteren van vochtprobleem 
- storende scheuren in wanden en gewelven repareren
- oude vergeelde retouches in de gewelven verbeteren
- alle reparaties retoucheren 
- afwezige polychromie in zijbeuk - zuidzijde - niet bijschilderen en dit te zien als historie 
- afwezige polychromie in torenportaal bijschilderen zoals in de zijbeuk aan de zuidzijde
- aanpassen van enige kleuren om zo de kilte uit de kerk te verdrijven, voorstellen in het werk te bezien. 
- daar waar nodig het polychromie over te schilderen c.q. te repareren

Na al deze voorbereidingen en na start van de werkzaamheden is inmiddels de eerste fase (middenschip) gereed. Het totale werk omvat 4 fasen, men is nu gestart met fase 2a, te weten de linker zijbeuk (noordzijde). In het kort de werkzaamheden van middenschip: Ontmantelen gedeelte orgel door orgelpijpen te verwijderen en het orgel in te pakken tegen stof. Na steigerbouw, schoonmaken gewelven en wanden. Diverse reparaties aan scheuren, sluitstenen, gewelfribben, stucwerk en het verlijmen van loszittend stucwerk. Dit hield in dat de scheuren bovenop de gewelven ook gedicht moesten worden.De gewelven kwamen steeds verder van de wanden los te zitten, mede hierdoor zijn besteksmatig nieuwe trekankers opgenomen tussen de pilaren. Tevens worden er boringen gedaan in diverse gevels om monsters te verkrijgen voor onderzoek naar vochtgehalte.Na, of beter gezegd tijdens, deze handelingen begonnen de schilders en hun leerlingen aan de klus om alles weer mooi te maken. Engelen, bloemen, bieswerk, gewelfribben, zwarte lijnen, witte lijnen, bladgoud, steen- en natuursteenverband schilderen enz. enz. Tijdens een van de bouwvergaderingen werd er besloten om zoveel mogelijk storende en overbodige kabels, leidingen, schakelaars enz. weg te nemen en eventueel waar nodig in te bouwen. De toegankelijkheid naar het gewelf van de linkerzijbeuk (noordzijde) werd verbeterd. Bovenop de gewelven werd schoongemaakt. Wat vogels en werklieden aan afval achtergelaten hadden bleek tezamen een volle container aan afval.Als de gewelven gereed zijn en men is al een stuk gevorderd met het wandwerk gaat men de onderzijde van de pilaren afhakken tot op het (bot)steen . Dit alles is een gevolg van het rapport vochtbestrijding. Hier zal een vochtdoorlatende mortel op aangebracht worden. Tijdens dit hakwerk werd een vondst gedaan van twee afgebroken wijwaterbakjes. Zowel in de linker- als rechterpilaar. Na navraag blijkt dat er vroeger twee toegangsdeuren waren. Een voor vrouwen en een voor mannen. Een noordzijde en een zuidzijde.Ondertussen is men gestart met fase 2a, dit is de linker zijbeuk (noordzijde). Steiger plaatsen en vuil verwijderen; eigenlijk dezelfde werkzaamheden herhalen zoals t.b.v. het middenschip. Gewelven zijn hier slecht en hebben plaatselijk in het verleden met lekkages te maken gehad. Het stucwerk aan de pilaren is inmiddels gedaan. Door het open gehalte van de mortel is het onderste gedeelte iets grover van structuur, maar niet hinderlijk. Het is nl. ook bedoeld voor een beter vochttransport.Op woensdag 24 juni is het eerste werk opgeleverd. Het ging hier om de gewelven en het bovenste gedeelte van de wanden. Dit was nodig om de steigervloer te kunnen demonteren. Als dit gedaan is, wil men zo snel mogelijk de steiger gaan plaatsen in transept/viering en priesterkoor, zodat voor de schilder zijn werk beter aansluit en daardoor goed door kan gaan. Voor priester, koorleden en kerkgangers wordt het er nu niet makkelijker op. Maar al deze mensen en de dames die iedere week de kerk toch weer poetsen kunnen al zien wat ze er voor terug krijgen.Terwijl de steigers gebouwd werden op het priesterkoor, gingen de werkzaamheden aan de noorden zijbeuk gestadig door. Weer werden al te zichtbare leidingen weggewerkt door middel van sleufwerk in bestaand muurwerk, wat door vrijwilligers werd verricht. Bij het demonteren van de bestaande verlichting voor de restauratie van het schilderwerk was al snel duidelijk dat hier iets aan gedaan zou moeten worden. Bij navraag en onderzoek kwam al snel de conclusie dat het vervangen geen luxe was maar hard nodig. De punten: -Armaturen en Lampen - NIET meer te leveren. -Lampen 300 watt - MILIEU onvriendelijk . - Door grote aantal HOGE energie KOSTEN . -Tevens was de verlichting NIET optimaal. Dit alles op een rijtje geplaatst te hebben was een besluit te nemen niet moeilijk. Na de prijsofferte werd er opdracht gegeven en kon men de oude gaten gelijk vullen en mee schilderen. De nieuwe verlichting word volgens het nieuwe verlichtingsplan aangebracht,waarbij de gewelven beter verlicht worden.

Doordat de steiger tijdig genoeg gereed was heeft men voor de bouwvak vakantie de kruisbeuk schoon kunnen maken.  Zodoende kon men na de vakantie periode de zijbeuk -noord- afwerken en verder gaan met priesterkoor.
Op 10 september is de -noord- zijbeuk opgeleverd en kon de steiger na enkele dagen later gedemonteerd worden. Dit is voor de kerkgangers al een stuk makkelijker. Het wandwerk word met de rolsteiger gedaan.
 
Het was bekend dat het schilderwerk boven priesterkoor slecht was , maar met het schoon maken werd steeds duidelijker dat het wel heel slecht is. Dit had ook geen jaren meer uitgesteld mogen worden ,omdat men dan nog meer als nu met sjablonen het schilderwerk had moeten terug halen. Door oude lekkage zijn er op diversen plaatsen in de kruisbeuk en priesterkoor slecht stukadoorswerk welk afgebikt en opnieuw aangebracht dient te worden. Reparatie aan gewelfribben welke los zitten en met roest vrij stalen wokkels worden vastgezet. Veel moet er nog door handwerk schoon gemaakt worden.
 
In transept zijn alle negge kanten van de ramen overgeschilderd,daar waar voorheen ook bloem motieven te zien waren.Dit was tijdens het vooronderzoek al geconstateerd. Wat wel nu gezien werd, was de sjabloon band onder de kleine ramen van west en oost gevel. Deze worden dan ook nu terug gebracht. Door oude lekkages’ zijn de west wanden zo slecht dat deze totaal op nieuw geschilderd worden met het natuursteenverband en schijnvoegen.
Inmiddels is men alweer begonnen met het herstel schilderwerk van het transept. Dit alles vanaf de hoogste steiger.
 
Ondertussen werd in transept noord, aan de oost wand het tableau gewijd aan Maria door Han Boersma schoon gemaakt en hersteld. In eerste instantie zijn alle losse delen en verpoederde delen gefixeerd. Door deze actie is het tableau behouden,of te wel ‘geconserveerd’. Daarna is het tweede deel van de restauratie uitgevoerd, waarbij alle gaten zijn gevuld en geretoucheerd (ingeschilderd) en zijn de ontbrekende delen in de schildering geretoucheerd. Het schilderij dat door alle schades in de tijd een onrustig beeld gaf is door de uitgevoerde restauratie weer tot rust gekomen.
Omdat men met twee personen aan de tableaus werkt, is men ook begonnen met tableau van de H.Antonius. Trancept zuid, aan de oost wand. Ook hier is men begonnen met het schoon maken. De losse verfdelen werden eerst vast gezet en gaten gevuld en geretoucheerd. De los zittende verf delen werden met een speciale vislijm en pleisters vastgezet, deze pleisters werden later weer verwijderd. Detail bij het schoon maken was dat men meer sterren terug haalde die met eerdere reparaties weg gewerkt waren. Het tableau ziet er nu weer fris en mooi uit.

Boven deze 2 tableaus aan de oostzijde van het transept en tegenover liggende west wand zien we 4 ronde (tondi) schilderingen in zonmotief. Aan de west wand zien we ze onder de ramen. Boven Maria tableau -vis en brood- (symbolen van de eucharistie), tegenover op de west wand -phoenixvogel - (die zijn bloed geeft ten teken van leven).

Boven Antonius het -lam- (zegevierend Lam Gods),tegenover op de west wand -de pauw- (teken van trouw). Ook deze -aan de west kant door vocht en lekkage veel geleden schilderingen- zijn inmiddels reeds gerestaureerd zoals hier boven omschreven handelingen. Zie plateaus

Hoog boven in het trancept zien we een rond houten luik met de afbeelding van de Schepper, God de Vader. Hier rondom heen de 4 evangelisten, deze zien er nog behoorlijk gaaf uit. Het luik echter is minder en zal eerst een behandeling ondergaan tegen houtworm en daarna geretoucheerd worden. Met de weg geschilderde sjabloon banden en bloemmotief langs de negkanten van de ramen zal het geheel hersteld worden als voorheen. Ook de grote spitsbogen vragen extra behandeling door een fixatie vanwege de slechte staat van de verf en kan dan hersteld worden. Het herstel van de diversen gewelfvelden vordert goed. Als ook dan de negkanten van de grote spitsboogramen en west wanden hersteld zijn, is het trancept van noord tot zuid bijna gereed.

Het priesterkoor is het slechtste van de gehele restauratie. Doordat men nu begonnen is heeft men geluk dat men de lijnen van de figuren nu nog kan zien (na het schoon maken) en blijft het grotendeels met het opnieuw schilderen. Maar eerst moet het nodige reparatie werk aan stuckwerk gebeuren . Meest wat door lekkage en vocht (indringend door muren) is beschadigt. Na het mengen van de kleuren kan men weer beginnen met het herstelwerk. Ruim 200 meter raam neg kanten bloemmotief terug brengen. Nodige blad goud stripjes op gewelf ribben aanhelen en ook het schilderwerk.

Ondertussen is er hard gewerkt om de tekst rondom op de wand van het priesterkoor terug te vinden. Via heemkunde Vladeracken met oude foto’s en daar waar het nog mogelijk was de evangelisten naam terug te vinden met de nodige cijfers, is men met hulp van de kapelaan er in geslaagd de tekst te achterhalen. Deze word nu ook in originele staat terug gebracht. Nu ondertussen ook duidelijk word dat er waarschijnlijk een nieuwe geluidsinstallatie komt heeft men nieuwe loze leidingen onder de tegelvloer gelegd. Dit omdat men niet meer van alles op de pilaren en wanden wil. Hier door zijn er op het priesterkoor de vloer goten weg gehaald van de bestaande installatie.

Men is ook weer begonnen met het plaatsen van de steiger voor de rechterbeuk ofwel de zuid beuk. Deze zijbeuk is door zijn oorlogschade de gewelf schilderingen kwijt geraakt. Deze gewelven zijn dan ook na de oorlog opnieuw opgebouwd. En gezien de kosten van het totale herstel van de zijbeuk gewelven en totaal nieuw dak met gedeelte opbouw traptoren, is terug brengen schilderwerk op gewelven achterwegen gebleven. Dit schilderwerk zal ook nu uit hitorisch- en financieel standpunt niet terug gebracht worden. Het gehele proces van schoon maken zal wel gebeuren om daarna de gewelfvelden en ribben in de nu bestaande kleuren terug te brengen. Maar eeerst worden scheuren en los zittend stuckwerk hersteld. Hierna volgt het herstel van het wandwerk en pilaren zoals aan noord zijde.

Tijdens de eerdere en reeds opgeleverde werkzaamheden in het schip en rond zangkoor viel de schildersbaas Gerd van Zetten op dat het schilderwerk van het koor er niet te best uitzag. Maar ook dat wat er op zat, donker en plakkerig was. Door een verder onderzoek te doen kwam men er achter dat voorheen alles veel lichter was en bewerkt met imitatie houtnerf. De geprofileerde balken voorzien van rode en groene strepen en gele noppen op de onderzijde. De balustrade met paneeltjes en sier houtwerk met reliëf wat soms bewerkt is met een groene verf. Dit zou beter passen in het geheel gerestaureerde interieur als dit ook meegenomen zou worden, maar helaas is dit niet in de begroting meegenomen. Gelukkig kwam de hoofdaannemer van Dinther uit Schayk met het voorstel om het steigerwerk hiervoor gratis te plaatsen en zocht de schilder contact met Nimeto schilderschool uit Utrecht. Het plan om het koor te restaureren kon door gaan door toezegging van de school dat met 13 leerlingen en 2 leraren zou komen. Kosten voor parochie waren nu alleen het vervoer van en naar de trein in Oss. Na het schoon maken, verf verwijderen, -het grootste werk- schuren, bij werken van slechte delen kon men zich uit gaan leven wat men op school geleerd had. Iedereen was uiteindelijk heel tevreden met het behaalde resultaat.

Na het schoon maken van het Triomfkruis door de kunstkring Geffen, is de steiger vloer boven priesterkoor en transept in de week van 28 februari weg gehaald. Hier door komt er voor het wand schilderwerk meer licht. Eveneens zijn er op de wanden onder de grote ramen van het trancept noord en zuid ook letter teksten terug gevonden. Doordat men niet wat meer grotere delen kan onderzoeken (gedeelte zijn eerder gerestaureerd) moet men nu meer naar de tekst raden.

Tussen al deze werkzaamheden door werden het verlichtingsplan en voorbereiding nieuwe geluidsinstallatie uigevoerd. Ook werd het hoofdaltaar goed schoon gemaaakt en van alle vuil en kaarsen rook ontdaan. Dit alles kwam nog voor Pasen gereed inclusief het demonteren van de steiger op het priesterkoor. Direct na de Pasen zijn tussen oplevering van zijbeuk zuid en de transepten noord en zuid, alle steigers gedemonteerd en hebben we nu weer een steigervrije kerk. Dat wil zeggen behalve in het ingangsportaal. Daar is ondertussen de steiger geplaatst en is men begonnen met de restauratie, dit is de laatste fase. Tevens is al in de planning het opbouwen van het orgel.

Zoals het er nu uitziet kan de steiger in portaal in de eerste week van mei gedemonteerd worden. De gewelfribben en velden zijn dan in dezelfde kleuren als in de kerk terug gebracht. Met het onderzoek vrij gekomen delen (zoals bladversieringen) zijn her en der zichtbaar gelaten. Helaas was dit financieel niet meer in oude staat terug te brengen. Ondertussen hebben we het orgel weer op kunnen bouwen, met de vaste onderhoudsman en de nodige vrijwilligers. Dit alles verliep naar wens ,omdat het orgel goed ingepakt gezeten had hebben we geen grote kosten gehad. Voordat het steigerwerk weg gehaald word is het grote kruisbeeld boven de tochtsluis wand, schoon gemaakt van alle vuil en zelfs een vogelnest in de doornenkroon.

De verdere steigers in portaal zijn net voor hemelvaartsdag verwijderd.Op een enkele rolsteiger na ,hebben we nu geen steiges meer in onze kerk staan. Zoals het er nu uitziet zal de gehele klus ongeveer eind mei geklaard kunnen zijn.Maar voor we zover zijn moet er door de hele kerk het nodige schilderwerk bijgewerkt worden. Bijvoorbeeld op het priesterkoor,de rechter zijbeuk en verder door de hele kerk kleine werkzaamheden waar men met de steiger niet goed bij kon.Ondertussen word de nieuwe geluidsinstallatie geplaatst,velen zijn zeer benieuwd omdat we niet meer als een proefopstelling gedaan hebben welke wel zeer goed geluid in onze kerk gaf.Na de plaatsing bleek dit ook goed uit te pakken en is het een grote verbetering ten opzichte van de vorige waar we 6 keer zoveel luitspekers hadden ophangen.

Het houten luik van de opening hoog in het tracept is naar het koor gehaald om te worden bijgewerkt in de bestaande kleuren. Boven op de gewelven was dit uiteraard met het daar aanwezige licht (kunstlicht) moeilijk te doen. De dames hebben een heel schema gemaakt voor een grote schoonmaak in de gehele kerk,wanneer het gehele werk opgeleverd zal zijn. Want ondanks de gehele restauratie het steeds weer iedere week schoon maken van de banken en vloeren voor de Zondagse dienst,is alles toch nog behoorlijk vuil.En dan hebben we het nog niet eens gehad over de extra keren als er een uitvaart was.De grote schoonmaak staat gepland van 6 t/m 12 juni.      
De eindoplevering was op 15 juni.

Op zondag 12 september 2010 (monumentendag) is onze prachtig gerestaureerde kerk weer officieel in gebruik genomen: om 09.30 uur was er een H.Mis met als voorgangers pastoor Ouwens en oud-pastoors Van Doorn en Spijkers. De gedeputeerde van de provincie overhandigde pastoor Ouwens een tag met daarop een speciale code. Dit plaatje kan op het kerkgebouw worden aangebracht en met een mobiele telefoon kan men dan informatie over het gebouw oproepen. Daarna was er een gezellig samenzijn in zaal De Gouden Leeuw en rondleidingen in de kerk met zang door Miep Hofmans, orgelspel door Ton Nagel en Ton van Heijnsbergen en saxofoonspel door Rens van Wanrooij.

 

De laatste foto's van de restauratie vindt u hier.

RESTAURATIE NOORDBEUK november 2013.
Ons Rijksmonument staat wederom in de steigers. Bij een recente inspectie bleek dat het leiwerk aan de noordzijde van de kerk vervangen moest worden. Eigenlijk moeten alle hoge daken aan de noordkant worden aangepakt hetgeen in totaal vier ton kost.
Om financiële redenen knippen we dit project in drie fases. De eerste fase betreft alleen het dak op de noordelijke zijbeuk en het Angelusklokje. Het lood dat de houten constructie van dit torentje tegen weersinvloeden moet beschermen is verweerd en ingescheurd. 
Het is nog onduidelijk wanneer de volgende twee fases van het project worden uitgevoerd.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36