Kerkhof

Wij beschikken als parochie over een begraafplaats, columbarium en urnenveld bij de kerk, die door vrijwilligers worden beheerd en bijgehouden.

contactpersoon / beheerder van de begraafplaats:  Gerard van Dinther : telefoon: 073-5321082 of 06-10538294.  E-mail: gerard.gerrie@home.nl

administratie: Alex van Zutphen tel. 073 - 5325171 of 06 - 22732729. E-mail: 1969geffen@gmail.com


Tarieven met betrekking tot uitvaart en begraafplaats 2020
De tarieven gelden vanaf 1 januari 2020

Diensten
Uitvaart incl. avondwake € 475,-
Uitvaart incl. avondwake en crematorium € 525,-
Avondwake en crematorium € 300,-
Alleen crematorium € 250,-
Alleen avondwake € 250,-
Pastoor doet dienst elders € 150,-
Pastoor verzorgt afscheid op absouteplaats € 50,-

Begraafplaats
Kinderkerkhof (Het vak 100)
Het kinderkerkhof bevind zich rechts langs de kerk, achteraan.
Op het kinderkerkhof mogen kinderen t/m 12 jaar worden begraven.
Op dit gedeelte worden geen grafrechten in rekening gebracht.

Vrije graven (De vakken 1000, 2000, 3000 en 8000)
Dit zijn de gedeelten links en rechts van de kerk, het gedeelte links en rechts langs de pad naar de urnenmuur, en het vak achteraan tegen het hek langs de spoorlijn.
Grafrechten voor 20 jaar € 1000,-
Verlenging 10 jaar € 500,-

Kruizengedeelte (De vakken 4000, 5000, 6000 en 7000)
In deze vakken is het plaatsen van een kruis met vaste afmetingen verplicht.
Grafrechten voor 20 jaar € 850,-
Verlenging 10 jaar € 425,-

Urnengedeelte (De vakken 9000 en 9500)
Plaats in de urnenmuur voor 20 jaar € 850,-
(incl. deksteen. De kosten voor belettering
zijn voor rekening van de rechthebbende).
Verlenging 10 jaar € 425,-
Urngraf op het urnengrafveld voor 20 jaar € 850,-
(Incl. kelder)
Verlenging 10 jaar € 425,-

Grafdelven voor de vakken 1000 t/m 8000
Grafdelven € 398,- (onder voorbehoud)
(Tarief grafdelven is doorberekening externe grafdelver. Het tarief betreft grafdelven zonder bijzonderheden).

Opmerking: Als, na overleg met de nabestaanden, een graf geruimd wordt, worden de kosten daarvan door de parochie betaald. 

‘VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN’

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten, moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.


Artikel 3

a.      In een vak gemerkt 1000, 2000 en 3000, het zogenaamde vrije gedeelte, worden op de graven toegelaten, zerken in de maximale afmetingen van 100 X 200 cm (voor de graven bestemd voor twee overledenen), mits er voldoende ruimte is (afstemmen met de beheerder), of 200 x 200 cm (voor de graven bestemd voor vier overledenen), mits er voldoende ruimte is (afstemmen met de beheerder). De hoogte van de graftekens mag maximaal 140 cm zijn. Alle aankleding, versiering en/of grafbeplanting behorende bij dit graf moet zich binnen deze afmetingen bevinden.

b.     In het vak gemerkt 8000 het zogenaamde vrije gedeelte, worden op de graven toegelaten, zerken in de maximale afmetingen van 80 X 150 cm bestemd voor twee overledenen. De hoogte van het grafteken mag maximaal 85 cm zijn. Alle aankleding, versiering en/of grafbeplanting behorende bij dit graf moet zich binnen deze afmetingen bevinden.

c.      In een vak gemerkt 4000, 5000, 6000 en 7000, het zogenaamde standaard gedeelte, worden op de graven toegelaten, zerken in de vorm van een kruis met een grondplaat en/of rand van maximaal 80 X 150 cm bestemd voor twee overledenen. De hoogte van het kruis mag maximaal 85 cm zijn en de breedte 60 cm. Alle aankleding, versiering en/of grafbeplanting behorende bij dit graf moet zich binnen deze afmetingen bevinden.

d.      In het vak gemerkt 9000, het zogenaamde Columbarium of Urnenmuur mag men maximaal twee urnen in een vak plaatsen. Men is verplicht gebruik te maken van de bestaande afsluitsteen, d.w.z. andere sluitstenen en vooral anders gekleurde sluitstenen zijn niet toegestaan.

e.      In het vak gemerkt 9500, het urnengrafveld, dient men gebruik te maken van de aanwezige keldertjes waarin maximaal twee urnen mogen worden geplaatst. Men is verplicht om op het keldertje een monument te plaatsen met de maximale afmetingen van 60 x 60 cm. De vorm van het monument is vrij te kiezen maar de hoogte mag max. 50 cm bedragen.

f.       In het vak gemerkt 100, het zogenaamde Kinderkerkhof. Hierop kunnen kinderen t/m 12 jaar oud worden begraven. De afmetingen van een te plaatsen monument kunnen in overleg met de beheerder worden bepaald.

Artikel 4

1.     Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.
Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht, dient hiervan gebruik te worden gemaakt. 

Artikel 5

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

 
Artikel 6

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

 
Artikel 7

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

 
Artikel 8

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1.      Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.

2.      Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.

3.      Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kerk. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.

4.      Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 9


De tarieven voor de begraafplaats worden jaarlijks vastgesteld door het Parochiebestuur.

 
Artikel 10

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder aan de aanvrager worden medegedeeld.

 
Artikel 11

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

 
Artikel 40 (36) van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

 
Artikel 12

Voor werkzaamheden op de graven dient men vooraf contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats. Voor bezoekers is de begraafplaats dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.


Artikel 13

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.
 

Artikel 14

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

 
Artikel 15

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.


Artikel 16

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

 
Artikel 17

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.