Kerkbijdrage


Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed. We hebben er als parochie voor gekozen dat de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten en uitgaven. Daarom kunt u ook uw bijdrage overmaken ten name van onze eigen geloofsgemeenschap.
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op rekening De Goede Herder:
NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Heilige Maria Magdalena, Geffen.

Daarnaast is het mogelijk om te doneren op rekening van het Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. Het rekeningnummer is gereserveerd voor bijdrages die 100 % voor het prachtig rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36
Mocht u meer informatie willen over de restauratieprojecten, dan kunt u altijd contact opnemen met Harry Peters, 06 53 13 05 85.

VEEL DANK VOOR UW BIJDRAGE!

Tussenstand kerkbijdrage 2023 (oktober): € 15.475,86    
Dank u wel voor uw bijdragen!

Eindstand kerkbijdrage 2022: € 16.977,82
Eindstand kerkbijdrage 2021: € 20.399,74
Eindstand kerkbijdrage 2020: € 18.653,89
Eindstand kerkbijdrage 2019: € 22.611,37
Eindstand kerkbijdrage 2018: € 22.047,00

Eindstand kerkbijdrage 2017: € 23.085,00
Eindstand kerkbijdrage 2016: € 22.350,00
Eindstand kerkbijdrage 2015: € 22.750,00


KERKBIJDRAGE AFTREKKEN VAN DE BELASTING

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking onder nummer 824154782 ontvangen.
De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie Kerkbalans, af te trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt u de gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk. Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden.
Graag willen wij u daarover onderstaand informeren.

1. Gewone aftrek
Om met het maximum te beginnen: u mag fiscaal niet méér aftrekken dan 10% van uw (gezamenlijke) drempelinkomen. Er is ook een ondergrens: € 60, daarnaast moet u uitkomen bóven 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn giften als post namelijk aftrekbaar minus 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek.

2. Aftrek periodieke schenking
Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima, maar u moet enkel formeel vastleggen dat u die schenking tenminste vijf opeenvolgende jaren zult doen. Vroeger moest men daarvoor naar de notaris, tegenwoordig is de betreffende overeenkomst simpel te verkrijgen bij uw eigen geloofsgemeenschap. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en moet door u én een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap worden ondertekend, waarna beiden één exemplaar kunnen meenemen. Desgevraagd moet u dit formulier aan de belastingdienst kunnen tonen.
Inlichtingen hierover bij Gerrit van den Helm, gvdhelm47@ziggo.nl, 06 46766714.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36